Tel. 512 138 545

Twój koszyk: masz 0 prod. za 0,00 zł

Miedziane elektrody do Zappera Hulda Clark

Miedziane elektrody do Zappera Hulda Clark

Ten produkt będzie wysłany w ciągu 3 dni roboczych


Cena: 599,00 499,00 zł

Wykonane ręcznie w Polsce
Popraw działanie swojego obecnego Zappera, dowolnego producenta, poprzez zastosowanie najwyższej jakości, ręcznie polerowanych elektrod z czystej miedzi. Elektrody można podłączać do zapperów innych producentów poprzez przewody, które posiadamy w ofercie. W zestawie produktu znajdują się dwie sztuki miedzianych elektrod. 
 

Tradycja naszej firmy rodzinnej sięga jej założenia w 1985 r. Przez wiele lat zajmowaliśmy się produkcją wykrywaczy metali. Obecnie nasze wysiłki kierują się w stronę elektroniki biomedycznej. Produkujemy urządzenie Zapper Armand, będące zmodernizowanym wynikiem badań dr Huldy Clark. Nieodzownym elementem tego urządzenia są elektrody, dostarczające prąd zmienny do organizmu ludzkiego. Elektrody te są wykonywane ręcznie, tradycyjnymi metodami. 


PRODUKCJA TECHNIKAMI TRADYCYJNYMI

Lutowanie bezołowiowe


Produkcja elektrod składa się z kilku etapów: cięcie rurki miedzianej, wiercenie otworu w korku miedzianym, założeniu gniazda bananowego fi 4 mm do korka, zlutowanie rurki z jednym korkiem pełnym i z jednym korkiem z gniazdem bananowym. Lutowanie odbywa się na bazie spoiwa bezołowiowego, zgodnie z dyrektywą unijną ROHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Potem następuje najtrudniejszy etap produkcyjny, wypolerowanie elektrod pastą polerską. Elektrody po pewnym czasie ciemnieją, jest to zjawisko naturalne. Ciemnienie jest wywoływane kontaktem z powietrzem lub skórą człowieka. 

Tradycja używania miedzi

Najważniejszym elementem elektrod jest jej skład – czysta miedź. Czysta miedź znana jest od wieków, stosowana była już w starożytności w Egipcie i Grecji. W archeologii stosuje się pojęcie epoki chalkolitu, inaczej zwanej eneolitem, czyli epoki miedzi, trwającej przez około 2400 lat przed narodzeniem Chrystusa. W Egipcie chalkolit trwał w latach między 5500-3100 przed narodzeniem Chrystusa. 


Aseptyczność miedzi


Społeczności starożytne doceniły łatwość jej pozyskania, obrabiania, piękny wygląd oraz co najważniejsze, że są antybakteryjne! To ze stopu miedzi z cyną, czyli z brązu, wykonywano w starożytności nawet narzędzia chirurgiczne.


Miedź doskonale przewodzi prąd


Inną, niezwykle ważną cechą miedzi jest jej bardzo dobra przewodność prądu. To z przewodów miedzianych wykonuje się połączenia w urządzeniach elektronicznych, to przy pomocy kabli miedzianych transportuje się energię elektryczną i przesyłanie danych cyfrowych na duże odległości. Podsumowując, miedź, jako materiał na elektrody do Zappera jest antybakteryjna, ze świetnym przewodnictwem prądu. 

Miedź nie powoduje alergii

Miedziane elektrody naszej produkcji nie powodują uczuleń. Tanie elektrody ze stali nierdzewnej INOX, produkowane przez inne firmy, zawierają metal, nikiel i chrom, które powodują u większości osób silne uczulenia i odczyny. Nikiel i chrom pod wpływem kwaśnego potu uwalnia się z elektrod ze stali nierdzewnej, powodując uczulenia. 

Parametry elektrod: 

  • Długość elektrod wynosi 120 mm.
  • Średnica rurek to fi 22 mm.
  • Średnica zakończeń rurek fi 25. 


Wymiary tak są dobrane, aby elektrody były wygodne do trzymania w dłoniach. Improve the performance of your current Zapper, of any manufacturer, by using the highest quality, hand-polished pure copper electrodes. The electrodes can be connected to zappers from other manufacturers through the cables we offer. The product kit includes two pieces of copper electrodes.
 

The tradition of our family company dates back to its establishment in 1985. For many years we have been producing metal detectors. Currently, our efforts are directed towards biomedical electronics. We manufacture the Zapper Armand device, which is a modernized result of Dr. Hulda Clark's research. An indispensable element of this device are electrodes, supplying alternating current to the human body. These electrodes are made by hand using traditional methods.

PRODUCTION BY TRADITIONAL TECHNIQUES

Lead-free soldering


The production of electrodes consists of several stages: cutting the copper tube, drilling a hole in the copper plug, inserting a 4 mm banana socket to the plug, soldering the tube with one full plug and one plug with a banana socket. Soldering is based on lead-free filler metal, in accordance with the EU ROHS directive (directive on the limitation of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment). Then follows the most difficult production stage, polishing the electrodes with polishing paste. The electrodes darken after some time, this is a natural phenomenon. Darkening is caused by contact with the air or human skin.


The tradition of using copper

The most important element of the electrodes is its composition - pure copper. Pure copper has been known for centuries and was used in ancient times in Egypt and Greece. In archeology, the concept of the Chalcolithic Age, otherwise known as the Eneolithic Age, or the Copper Age, which lasts for about 2,400 years before the birth of Christ, is used. In Egypt, the Chalcolithic period lasted between 5500-3100 BC.

Copper asepticity

Ancient communities appreciated the ease of obtaining, processing, beautiful appearance and, most importantly, the fact that it is antibacterial! It was from an alloy of copper and tin, i.e. bronze, that even surgical instruments were made in antiquity.

Copper conducts electricity perfectly


Another extremely important feature of copper is its very good current conductivity. It is from copper wires that connections are made in electronic devices, it is through copper cables that electricity is transported and digital data is transmitted over long distances. In summary, copper as a material for the Zapper electrodes is antibacterial, with excellent current conductivity.

Copper does not cause allergies

Our copper electrodes do not cause allergies. Cheap INOX stainless steel electrodes, manufactured by other companies, contain metal, nickel and chromium, which cause severe allergies and reactions in most people. Nickel and chromium under the influence of acid sweat are released from stainless steel electrodes, causing allergies.

Electrode parameters: 

  • The length of the electrodes is 120 mm. 
  • The diameter of the tubes is 22 mm. 
  • The diameter of the ends of the tubes fi 25.


The dimensions are selected so that the electrodes are comfortable to hold in your hands.

U nas zapłacisz przez:

PayU i PayPal

Porównywarka

Wybierz produkty do porównania

Oprogramowanie KQS.store

© Armand. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.