Tel. 512 138 545

Twój koszyk: masz 0 prod. za 0,00 zł

Marka Armand jest już dobrze rozpoznawalna w świecie urządzeń do bioenergoterapii na całym świecie. 

Produkujemy ręcznie, w ograniczonych ilościach, zgodnie z zasadami etycznymi i troską o środowisko. 

Inspirując się naturą, pracujemy z najlepszymi na świecie materiałami, aby tworzyć innowacyjne produkty do bioenergoterapii wyłącznie dostępne u nas. Zgodnie z zasadami nowoczesnego designu nasza kolekcja zapperów jest ponadczasowa i funkcjonalna. Edytujemy klasykę, czyli zappery i inne produkty do bioenergoterapii, do najbardziej zaawansowanych konstrukcji, aby ujawnić ogromną jakość i piękno użytych materiałów. Rzemiosło zakorzenione w prawie czterdziestoletniej tradycyjnej rodzinnej produkcji na małą skalę. Takie są właśnie doskonałe zappery. 

Nic nie podziała dla Ciebie lepiej, niż Zapper Armand. Dlatego tak bardzo cenimy sobie wyjątkową jakość, doskonałe wykonanie i niezrównany komfort użytkowania. I tworzymy takie produkty od prawie czterech dekad. 

Nasze zappery i produkty do bioenergoterapii są wykonywane ręcznie: z tego powodu mogą nosić drobne niedoskonałości. Te cechy, które różnią się w zależności od egzemplarza, są gwarancją absolutnej autentyczności i ręcznego rzemiosła. 

"Zapper na dobre." 
 
Dążymy do wywierania pozytywnego wpływu na ludzi, którzy korzystają z naszych zapperów, naszej branży i naszej planety. 

Naszym flagowym produktem jest doskonały, zaawansowany technicznie i ręcznie robiony Zapper Armand Hulda Clark Generator Terapeutyczny. 

Zapper Armand Hulda Clark jest używany do usuwania z organizmu w warunkach domowych szkodliwych patogenów takich jak: wirusy, grzyby, bakterie i pasożyty.

Zapper Armand jest wykorzystywany przy bioenergoterapii i działa na zasadzie biorezonansu. Wysoka jakość wykonania i nowe, autorskie działanie opracowane przez naszą firmę. Wyprodukowany w Polsce, ręczną pracą z użyciem najwyższej jakości materiałów takich jak ręcznie polerowana miedź. Armand, istniejemy od 1985 roku.

Zapper Armand to lider w swojej klasie, łatwy w użytkowaniu, z przyciskiem wzmacniania mocy, dodatkowymi programami pokrywającymi wszystkie częstotliwości działania oraz doskonałą jakością wykonania. Idealny wybór, który posłuży wiele lat.

Poniżej przedstawiamy ofertę naszych najwyższej jakości zapperów, jak i innych produktów bioenergetycznych, takich jak Miedziane siatki Eemana Armand lub Zapper Armand tDCS Neurostymulator

Odwiedź nasz profil na Instagramie


The Armand brand is already well recognized in the world of bioenergotherapy devices around the world.
 
We produce by hand, in limited quantities, in accordance with ethical principles and care for the environment.
 
Inspired by nature, we work with the best materials in the world to create innovative bioenergy therapy products only available from us. In line with the principles of modern design, our zapper collection is timeless and functional. We edit the classics, i.e. zappers and other bioenergy therapy products, to the most advanced constructions to reveal the great quality and beauty of the materials used. Craftsmanship rooted in nearly forty years of traditional small-scale family production. These are the perfect zappers.
 
Nothing will work better for you than the Zapper Armand. That is why we value exceptional quality, perfect workmanship and unparalleled comfort of use. And we have been creating such products for almost four decades.
 
Our zappers and bioenergy products are handcrafted: for this reason, they can bear minor imperfections. These features, which vary from item to item, are a guarantee of absolute authenticity and handcrafted workmanship.
 
"Zapper for good."
 
We are committed to making a positive impact on the people who use our zappers, our industry and our planet.
 
Our flagship product is the perfect, technically advanced and hand-made Zapper Armand Hulda Clark Therapeutic Generator.
 
Zapper Armand Hulda Clark is used to remove harmful pathogens such as viruses, fungi, bacteria and parasites from the body at home.
 
Zapper Armand is used in bioenergotherapy and works on the principle of bioresonance. High-quality workmanship and a new, proprietary action developed by our company. Made in Poland, by manual work using the highest quality materials such as hand-polished copper. Armand, we exist since 1985.
 
Zapper Armand is a leader in its class, easy to use, with a power amplification button, additional programs covering all operating frequencies and excellent quality of workmanship. The perfect choice that will serve you for many years.
 
Below we present the offer of our highest quality zappers as well as other bioenergy products, such as Eeman Biocircuits Armand or Zapper Armand tDCS Neurostimulator.
 
Visit our Instagram profile. 

Oprogramowanie KQS.store

© Armand. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.